<< Previous
分类:
A-Z  订单号 
 
777165

手动压接工具 (SAE J560 - 主, SAE J560 - 辅)

料号: 361065
KEYWORDS: ,Zubehör,SAE J560 - 主, SAE J560 - 辅,361065
776496

手动压接端子扳手,用于四槽压接

配接触套筒卡位塞:13P/12V (ISO 11446) 13P/24 V (类似 ISO 11446)

料号: 361050
芯数: 13
KEYWORDS: 手动压接端子扳手,用于四槽压接
776494

手动压接端子扳手,用于四槽压接

配接触针卡位塞:13P/12V (ISO 11446) 13P/24 V (类似 ISO 11446)

料号: 361049
芯数: 13
KEYWORDS: 手动压接端子扳手,用于四槽压接
777161

手动压接端子扳手,用于四槽压接

配接触套筒和接触针卡位塞 ABS/24 V (ISO 7638-1) ABS/12 V (ISO 7638-2) 15P/24 V (ISO 12098) 13P/24 V (类似 ISO 12098)

料号: 361040
芯数: 13, 07, 15
KEYWORDS: 手动压接端子扳手,用于四槽压接
777878

手动压接端子扳手,用于四槽压接

不带卡位塞

料号: 361057
KEYWORDS: 手动压接端子扳手,用于四槽压接
1021682

手动压接端子扳手,用于四槽压接

配接触套筒和接触针卡位塞

3P/6-24V (DIN 9680)

料号: 361059
芯数: 3
KEYWORDS: 手动压接端子扳手,用于四槽压接
777887

接触校准针

料号: 382000
KEYWORDS: ,Zubehör,382000
777891

接触校准针

料号: 382004
KEYWORDS: ,Zubehör,382004
777897

接触校准针

料号: 382007
KEYWORDS: ,Zubehör,382007